Uygulama birimi olan uygulama sınıflarında hangi mevzuat uygulanır?

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 21’inci maddesinde yer alan “Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir.” hükmü ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 81’inci maddesinde yer alan “Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilir.” hükümleri uyarınca Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde uygulama sınıfları açılmakta ve bu sınıflarda okul öncesi eğitim hizmeti verilmektedir.

Ayrıca uygulama sınıfı, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde “Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimini,” şeklinde tanımlanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde 3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanununa göre döner sermaye işletmeleri kurulmakta ve bu işletmeler döner sermaye işletmelerine ilişkin ikincil mevzuat doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu bağlamda bünyesinde döner sermaye işletmesi ile birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanı bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki uygulama sınıflarında sunulan okul öncesi eğitim hizmetinin mali ve muhasebe işlemlerine ilişkin olarak 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde “Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tabi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.” hükmü ile Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinde “Üretilen mal ve hizmetler maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tespit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır.” ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 72’nci maddesinde “3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun kapsamına giren uygulama sınıflarının mali ve muhasebe işlemleri döner sermaye mevzuatı hükümlerine göre yürütülür.” hükümleri yer almaktadır.

Bu çerçevede 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanunu, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, döner sermaye işletmesi ile birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanı bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki çocuk gelişimi ve eğitimi alanının uygulama birimi olan uygulama sınıflarında bu alanın öğretim programının uygulanmasına yönelik olarak alan öğrencileri ve öğretmenleri tarafından uygulamalı eğitim kapsamında yürütülen faaliyetlerin, 3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanunu ve döner sermaye işletmelerine ilişkin diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x